Закони и наредби

Закони

Закон за водите

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

 

Наредби

Наредба No2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи – pdf, 686KB

Наредба No4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи – pdf, 264KB

Наредба No7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места – pdf, 226KB

Наредба No8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места – pdf, 695KB

НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – pdf, 356KB

НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи – pdf, 172KB

НАРЕДБА за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги – pdf, 379KB

НАРЕДБА за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми – pdf, 268KB

НАРЕДБА за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги – pdf, 198KB

НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите – pdf, 151KBТелефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...