За нас

На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Бихме желали да Ви информираме за промени в правната уредба на личните данни, които ще
се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни.

(Регламент (ЕС) 2016/679) <- отворете/свалете от ТУК

 

Уведомление по чл. 13 – за клиенти (абонати) на „ВиК“ ООД гр. Монтана <- отворете/свалете от ТУК

 

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения; водопроводни и канализационни услуги; експлоатация на водоснабдителен язовир; инженерингова дейност- проучване, проектиране, изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, лабораторни анализи на питейни и отпадъчни води.

Водното дружество поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и канализационни мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на област Монтана в 99 населени места в 10 общиини. Населението ползващо услугата водоснабдяване е 141 000 жители, а услугата отвеждане на отпадните води – около 60 000. Във фирмата работят 368 специалисти, работници и служители, чиято ежедневна отговорна работа е да обслужват системата на водоснабдяване и канализация, да осигуряват питейна вода и пречистване на отпадни води за цялото население в областта.

ВиК- Монтана е 51 процента собственост на държавата и 49 процента общинско дялово участие.
Дружеството е разделено на 9 технически района, които стопанисват, поддържат и експлоатират ВиК мрежите на населените места.

Разнообразният релеф на територията на региона (планински, полупланински и равнинен), климатичните условия, наличните водни ресурси и хидрогеоложката картина са основните фактори, довели до изграждането на почти всички видове водопроводни съоръжения за добиване и транспортиране на питейна вода.

В експлоатация са 192 броя водоизточници.
Дружеството стопанисва и управлява хидровъзел “Среченска бара”. Язовирът е изграден като годишен изравнител. От него се водоснабдяват 22 населени места в област Монтана, в т.ч. градовете Монтана, Вършец, Берковица, както и гр.Враца и други населени места от област Враца.
Към язовира има изградени помпена и пречиствателна станции.

 

БИЗНЕС ПЛАН НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2021 година (необходима Ви е PDF програма за визуализирането)

Годишен отчет на дружеството за 2016 г

Годишен отчет на дружеството за 2017 гТелефони за връзка

Национален телефон за аварии
0700 20272 ДЕНОНОЩЕН

Централен диспечерски пункт
096 / 303 530 ДЕНОНОЩЕН

Център за обслужване на клиенти (ЦОК)
096 / 383 256, 383 255

ПРИЕМНО ВРЕМЕ на ЦОК: 08:00 ч. – 17:00 ч. без прекъсване

Информационно обслужване (ИНКАСО-юридически лица)
096 / 383 234

други телефони за връзка


Анкета

Какво желаете за напред да развием във ВиК Моната?

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Монтана е стратегическа фирма, която включва в дейността си изключително важни направления като водоснабдяване, канализация и пречистване на питейни и отпадни води; експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

още инфрмация ...

Измерване и отчитане на потребената вода

Отчитане на водомерите се извършва ежемесечно. Ако нямате възможност да осигурите достъп до водомера в деня, предвиден за отчет, имате възможност да изберете упълномощено лице, което да присъства при самия отчет. Ако отсъствате можете да се обадете на ...

още инфрмация ...